V co věříme

 • Bible (Písmo) je Boží slovo. (2 Timoteovi 3:16-17)
 • Písmo je živé a pozitivně ovlivňuje náš život. (Židům 4:12)
 • Svatá Trojice, která je nám zjevena skrze Písmo – Bůh Otec, Bůh Ježíš Kristus a Bůh Duch Svatý (Izaiáš 9:6, Matouš 28:19, 2 Korintským 13:14).
 • Všichni lidé jsou hříšníci a potřebují být spasení. (Římanům 3:23)
 • Bohu záleží na všech lidech a touží, aby byli zachráněni (Jan 3:16)
 • Spasení nevychází z našich skutků, ale můžeme je přijmout pouze díky milosti Boha skrze naši víru. (Efezským 2:8-9)
 • Dobré skutky, evangelizace a upřímná snaha pomoci druhým přirozeně vychází z naší vděčnosti Bohu a zároveň vyjádřují poslušnost Písmu (Žalm 9:1, Jan 15:12)
 • Církev tvoří lidé z různých věkových, etnických skupin a z různých prostředí a kultur (Zjevení 7:9)
 • Ten, kdo propojuje a spojuje církev je Ježíš Kristus. (Efezským 2:12-19)
 • To, co dělá církev/sbor autentickým, není styl hudby nebo denominace, ale lidé, kteří církev tvoří. Je to zejména jejich skutečný vztah k Bohu, jejich oddanost Písmu jako základ životních přesvědčení a víry.
 • Církev je Boží záměr a být součástí církve je důležité a přínosné pro každého křesťana. (Matouš 16:18, Židům 10:25)